İşte Kadın Derneği

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve hedeflerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Üyelik türüne göre Tüzüğün 5.maddesinde yeralan özellikleri taşıyan, derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olan ve Mevzuatın öngördüğü diğer koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı veya online olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla veya e-posta mesajıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Dernek Üyelik Türleri

Asil Üyelik: Derneğin kurucuları ile üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyeliğe genel kabul şartlarını taşıyan, üyelik haklarından yararlanan, bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, Dernek İç Yönetmeliğine uymakla yükümlü olan Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir. Asil Üye, seçme ve seçilme hakkına sahiptir, tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir. Asil üyelik herhangi bir süre ile sınırlı olmayıp, üyenin Dernek’ten kendi isteği ile ayrılmaması veya üyeliğine Tüzük’te öngörülen koşullara uygun şekilde kendiliğinden ya da Yönetim Kurulu Kararıyla son verilmemesi halinde süresiz olarak devam eder. Asil üyelik şartlarını kaybeden üyelerin şartlarını Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek üyeliğinin sona erdirilmesi ya da devam etmesi yönünde karara bağlanır.

Onursal Üyelik: Bu ünvan, iş dünyasına, derneğe, ülkemize ve/veya insanlığa, ulusal veya uluslararası ölçekte, olağanın ötesinde bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş kurum ve kişilere Yönetim Kurulunun kararı ile verilir. Onursal üyeler, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişi ve kurumlardır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler. Onursal üyeler aidat ödemezler. Yönetim Kurulu, onursal üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde, onursal üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir. Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Dernek Üyeliğinden Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, talep tarihi itibariyle üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek Üyeliğinin Sona Ermesi

Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Dernek üyeliğine engel bir halin varlığının sonradan ortaya çıkması ve/veya, Üye olma şartlarının sonradan kaybedilmesi, Yazılı bildirime rağmen ilgili dönem içinde üyelik aidatının yazılı bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde ödenmemiş olması, Üst üste üç Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılınmaması ve Yönetim Kurulu Kararı alınması hallerinde dernek üyeliği sona erer.

Dernek Üyeliği İçin Genel Koşullar

  • Medeni haklara sahip olmak,
  • On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
  • Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
  • Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
  • T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmak,
  • Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.
cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2022, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature