İşte Kadın Derneği

Gelişmiş ülkelerde kadınlar, ekonomik ve sosyal yaşama erkeklerle eşit oranda katılmakta ve daha etkin rol almaktadırlar. Oysa kadınların iş gücüne, eğitime ve karar alma organlarına eşit oranda katılmadığı ülkelerin hepsi, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke statüsünde kalırlar. Ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma seviyeleri birbirleri ile kıyaslanırken, kadınların ve erkeklerin hak, fırsat ve kaynaklara ne oranda katıldıkları, göz önünde tutulan önemli bir göstergedir. Hem ülkemizde hem dünyada nüfusun yarısını kadınlar meydana getirmektedir. Ülkemiz de gelişmiş ülkeler seviyesinde olmak için, kadınların fırsatlara ve kaynaklara daha fazla katılımını sağlamak zorundadır. Kısaca kadın istihdamı, bir ülkenin gelişmişlik seviyesininin belirlenmesinde çok önemli bir gerçektir.

İşte Kadın Derneği kurulurken, kadının çalışma hayatında daha fazla yer almasının sadece bireysel bir kazanım olmadığı, bunun ailevi ve sosyal dönüşümü de sağlayan temel bir değer olduğu gerçeğini gözönünde tutumuş ve kadın istihdamı konusunun, ülkemizin toplu kalkınma sürecinde de ele alınması gereken ciddi bir konu olduğunu bilerek hareket etmiştir.

İşte Kadın Derneği’nin Misyonu

Buradan yola çıkarak derneğimiz kendisine şu şekilde bir misyon çizmiştir:

 • Kadınların ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmek
 • Kadınların ülke ekonomisine daha fazla katkı vermesini sağlamak
 • Kadın girişimcilerin çalışma yaşamındaki statülerini yükseltmek
 • Kadınların sosyal sorumluluk bilincini arttırmak
 • Kadınların kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile faaliyetlerde bulunmak
 • İstihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak
 • Kadınlar arasında ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı kurmak
 • Ülkemizde kadın konusunda duyarlılık yaratmak
 • Kadınların sosyal yaşamdaki ve ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmek
 • Kadınların faaliyetleri sırasında karşılaştıkları güçlüklerin aşılması konusunda gerekli desteği vermek
 • Kadın sorunlarına duyarlı kişiler arasında dayanışmayı arttırmak
 • İstihdam yaratma gücü olan girişimci kadınların karşılaştıkları güçlüklerin aşılması konusunda maddi ve manevi destekte bulunmak
 • Ülke çapında veya uluslararası alanda projeler yapmak, yürütmek, proje yapan kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ya da bu projelerde yer almak

Derneğimiz, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda etkin bir şekilde yer aldığı ülkelerin refah düzeylerinin, eğitim düzeylerinin ve kişi başına gelir düzeylerinin yüksek olduğunun farkındadır. Bu sonuca kısa sürede ulaşılmamıştır elbette. Bu ülkeler, uzun yıllar süren politikalar geliştirdikleri ve bu politikaları gerçek yaşama geçirebildikleri için bu noktaya gelinmiştir.

Derneğimiz, bu anlamda politikaların üretilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda çaba gösterecektir.

İşte Kadın Derneği’nin Vizyonu

Ülkemizde kadınların iş gücüne etkin ve hissedilir bir şekilde katılamamasının bir takım nedenleri var. Bunların başında toplumun kadına bakış açısı gelmektedir. Bugün hala cinsiyet farkı yüzünden kadına baskı uygulanmaktadır. Aile yapısı içinde sorumluluklar büyük oranda kadına yüklenmiştir. Bunun yanı sıra kadınların eğitim düzeyleri, olması gereken seviyenin çok altındadır. Yine toplumsal açıdan kadın istihdamı, sadece belli mesleklerle sınırlı görülmektedir. Bütün bunların sonucunda kadınlar, beklendiği şekilde iş yaşamında yer alamamaktadır.

Bu gerçekleri bilerek derneğimiz, vizyonunu şu şekilde belirlemiştir:

 • Kadınların sosyal ve kültürel alanda daha etkin ve katılımcı olmasını sağlamak
 • Çeşitli eğitim, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek
 • Toplumda kadınların konumunu ve önemini vurgulamak ve ayrımcılığı ortadan kaldıracak kültürel, bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmak
 • Şiddete ve fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar için, yasal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak
 • Kadınların ekonomik üretkenliğinin ve iş gücüne katılımının arttırılması için resmi kuruluşlar ile birlikte çalışmak
 • Kadınların fırsatlardan eşit olarak yararlanması amacı ile eğitimler ve projeler oluşturmak ve bu projelerin yaşama geçirilmesi için maddi ve manevi destek sağlamak
 • Kadınların girişimcilik bilincini ülke genelinde yaygınlaştırmak, bu yönde projeler hazırlamak
cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2022, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature