İşte Kadın Derneği

Ülkemizde kadın istihdamının hızlı gelişmemesinin önünde bir takım engeller yatmaktadır. Bu engellerin bir kısmı kadın iş gücüne olan taleplerden bir kısmı ise kadın iş gücü arzından kaynaklanmaktadır. Örneğin;

  • Kadınların gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde çalışamayacak olması, işveren açısından pek de olumlu bir durum değildir ve bu yüzden işverenler işe alımlarda kadınları tercih etmemektedir. Bu durum kadın iş gücü talebinde yaşanan sorunların başında gelmektedir.
  • Kadın iş gücüne olası talebi engelleyen bir başka sorun da, kadının çalışmasına toplumda eskiden beri gelen olumsuz bakış açısıdır. Gerçi bu bakış açısından son yıllarda önemli bir değişim olsa da bazı işverenler açısından hala kadınların işe alınmasına sıkıntılı bakılmaktadır.
  • Nihayet bir başka sorun da kadınların işverenlerin talep ettiği niteliklere sahip olmamalarıdır. Bu yüzden kadınlar daha fazla, belli bir nitelik gerektirmeyen, düşük katma değerli, daha çok emek yoğun işlerde istihdam edilmektedir.

Bugüne kadar kadınlar genel olarak en geniş vasıfsız emek arzını meydana getirmiştir. Kadınların bu şekilde iş gücü piyasasında yeterince yer alamamalarında, özellikle 1980’li yıllardan itibaren artan bir hızla devam eden büyük şehirlere göç olgusu etkili olmuştur. Yeterli eğimitimi olmayan hatta okuma yazması bile olmayan kadınların, ailelerin tutucu etkilerinin de eklenmesi ile birlikte iş gücü piyasasına girmeleri neredeya imkansız olmuştur.

Büyük şehirlere göç dışında, kadın istihdamı üzerindeki olumsuz etkilerin başından eğitimsiz olmak gelmektedir. Eğitimli olmak ile iş gücüne katılma arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. İstatistikler de bunu doğrulamaktadır. Kadınların eğitim seviyerleri yükseldikçe, daha fazla iş gücüne katılmaktadırlar.

Kadın iş gücü arzından kaynaklanan sorunlara gelince bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • İş ve aile yaşamında uyum sağlanamaması
  • Toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanamaması
  • Eğitim alanında yaşanan problemler
  • Kadın girişimciliğinin son derece kısıtlı olması
  • Kadın örgütlenmelerinin yetersiz olması
  • Diğer problemler

İşte Kadın Derneği olarak derneğimiz, bu tür sorunların aşılması amacı ile bir takım çalışmalar yürütemektedir. Bu çalışmaların belli bir disiplin ve koordinasyon içinde sürdürülebilmesi için de bir takım hedefler konulmuştur. Bu hedeflerden biri de ARGE hedefleri’dir.

ARGE hedefleri, derneğimizin belirlenen amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, daha somut adımlar atabilmek için araştırmalar yapmaktadır. Özellikle faaliyetlerin sürüdürülmesi için gerekli olan bilgi, belge, doküman ve çeşitli yayınları temin ederek bir arşiv oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra faaliyet alanına giren konularda diğer dernekler, sendikalar, üniversiteler ya da sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan kurs, seminer, panel ve konferans gibi etkinlikleri takip etmekte, bunlara katılmakta ve yararlı bilgi ve belgeleri edinerek üyeler ile paylaşmakta ve onların bilgilenmesini sağlamaktadır.

ARGE hedefleri’nin temel görevi, kadın istihdamının yükseltilmesi ve kadınların iş gücüne katılmalarının önünde duran engellerin kaldırılması amacı ile projeler geliştirmektir. Bu projeler aynı zamanda kadınların, kendilerini daha iyi tanıtmalarına ve kendilerini daha iyi ifade etmelerine imkan yaratacaktır. Kararlı olan ve ne istediklerini bilen kadınlar, bu projeler sayesinde içinde bulundukları kalıpları kırabileceklerdir. Bir kısım kadınlar hayallerindeki projeleri hayata geçerirerek, kendi işlerini kurabilecek ve kendi ayakları üzerinde durabileceklerdir.

Kadınlar ARGE hedefleri çalışmaları sayesinde, Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibe kredilerinin koşullarını öğrenebilecek ve bu kredilerden yararlanmanın yollarını bulacaklardır.

Ülkemizde hep konuşulan ve tartışılan kadın girişim faaliyetlerinin neden yetersiz kaldığı ve kadın örgütlenmelerinin hangi noktada olduğu gibi konular bu hedefleriun çalışmaları ile netlik kazanacaktır.

İşte Kadın Derneği olarak bütün çabamız, kadınların toplumda hak ettiği yeri alabilmesi içindir.

cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2022, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature