İşte Kadın Derneği

Dünyada ilk Kadın Hakları Bildirgesi 1791 yılında bir Fransız yazar tarafından hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Aslına bakılırsa bu bildirge İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ne bir tepki niteğindedir. Fransız Devrimi sırasında hazırlanan ilk bildirge sadece reşit vatandaşları yani erkekleri esas alıyordu. Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi ismi verilen bu bildirge, kadınların hukuki, politik ve sosyal alanda erkeklerle eşit olması gerektiğini vurgulamaktadır. Aradan geçen iki yüz yıldan fazla bir zamana rağmen bugün kadınlar hala şiddet görmektedir, taciz edilmektedir.

İşte Kadın Derneği, bu alanda yaşanan problemleri ve sıkıntıları en aza indirmek ve bu konuda mücadele etmek amacı ile Kadın Hakları Komisyonu kurmuştur. Bu komisyon bugün hala geçerliğini koruyan kısaca Kadın Hakları Bildirgesi’ne bağlı kalarak faaliyetlerini sürdürecektir. Şimdi bu bildirgenin maddelerine bakalım:

 • Kadınlar özgür doğarlar, özgür yaşarlar ve erkeklerle eşit haklara sahiptirler.
 • Her siyasi topluluk, özgürlük, güvenlik, mülkiyet ve baskıya karşı koyma anlamında kadınların ve erkeklerin haklarını korumak zorundadır.
 • Devletin egemenliği, kadın ve erkeklerin birliği olan ulusa dayanır.
 • Kadınların doğuştan sahip oldukları haklar, erkeklerin baskısı yüzünden engellenmektedir. Bu engellemeler, her şekilde ortadan kaldırılmalıdır.
 • Her türlü yasal düzenlemeler ve genel ahlak kuralları topluma zarar veren bütün kötü davranışları ortadan kaldırır.
 • Yasal düzenlemeler yapılırken, kadın ve erkek sürece katılmalıdır. Yasalar herkese eşit olarak uygulanmalıdır. Kadın ve erkek ayırımı yapılmadan herkes bütün mevkilere kabul edilmelidir.
 • Kadınlar ayrıcalıklı haklara sahip değildir ve erkeklerle birlikte aynı yasalara tabidirler.
 • Yasaların koyduğu cezalar zorunlu durumlar içindir ve kadınlar, suç teşkil eden davranışları yüzünden yasalara başvurulmadan cezalandırılamaz.
 • Suçlu bulunan kadınlara, sadece yasaların öngördüğü cezalar uygulanmalıdır.
 • Kadın veya erkek, hiçbir kimse düşünceleri yüzünden mahkum edilemez.
 • Kadınlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler, bu onların en önemli hakkıdır.
 • Kadınların hakları güvence altına alınırken, onlara bir ayrıcalık tanınmamalıdır.
 • Vergi ödemede kadınlar ve erkekler arasında bir ayırım yoktur, herkesten eşit katkı talep edilir.
 • Kadınların, erkeklerle eşit vergi ödeme ilkesi, sadece vergilerin toplanması ve kullanılması sürecine kadınların katkıda bulunmaları durumunda kabul edilir.
 • Kadınlar kamu harcamalarına erkeklerle birlikte katılırlar ve gerektiğinde resmi makamlardan mali konularda bilgi talep edebilirler.
 • Anayasa, hakların güvence altına alındığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin kabul edildiği bir toplumda olur. Bireylerin çoğunluğu, yasaların yapımına katılılmalıdır.
 • Kadın için de erkek için de mülkiyet hakkı vardır.
 • Günümüzden çok önce kaleme alınmış olsa da, ülkemizde kadın hakları konusunda yaşanan problemeler hala devam etmektedir ve bu bildirge hala canlılığını korumaktadır.

Derneğimiz, yasalarda yer alan eşitliğe aykırı hükümleri tespit etmek ve günümüz koşullarına uygun hale getirmek konusunda etkili olacaktır.

Aile içi şiddet olayları da dahil olmak üzere kadınlara yapılan her türlü ayrımcılıktan kaynaklanan problemlere çözüm üretecektir. Uygulamada çeşitli resmi kuruluşlarda kadınların başvurularına gösterilen önemsememe, aşağılama ve benzeri ayrımcı davranış şekillerinin ortadan kaldırılması için çalışacaktır.

Özellikle hangi haklara sahip olduğunu bilmeyen veya problemlerini nereye yansıtacağını bilemeyen kadınlara, danışmanlık hizmetleri verecektir.

Kadın hakları konusunda ülke genelinde eğitimler düzenleyecektir.

Kısaca demokrasinin temel ilkeleri olarak kabul edilen eşitlik ve ayrımcılık ilkelerinin bütün yasal düzenlemelerde ve uygulamada yerleşmesinde etkili olacaktır.

cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2022, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature