İşte Kadın Derneği
Kadına Şiddete Karşı Kararlılık

Kadına karşı şiddet, kadınların yaşamlarını tehdit eden, kendilerini güvensiz hissetmelerine neden olan ve çalışma hayatına ve sosyal yaşama katılmasını olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu yüzden de toplumun bütün kesimlerince kabul edilemez kabul edilen ve çeşitli yasal düzenlemelerle suç sayılan şiddet uygulamalarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Devletin ilgili kurum ve kuruluşlarına da bu anlamda çok iş düşmektedir.

Bu çerçevede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, konuya ciddiyetle eğilmekte ve yapılacak faaliyetleri şu başlıklar altında ele almaktadır:

 • Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede mevcut bütün yasal düzenlemeler elden geçirilecek ve gerekiyorsa yeni yasal düzenlemeler yapılacaktır.
 • Toplumun her kesiminde kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratılacaktır.
 • Çeşitli yollardan toplumun bilinçlenmesi ve eğitilmesi sağlanacaktır.
 • Kamu veya özel ilgili bütün kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.
 • Şiddet uğrayan kadınlara yardım edilmesi ve korunmasına yönelik kurumsal mekanizmalar güçlendirilecektir.
 • İlgili bütün kurum ve kuruluşların katkı vermeleri ve kararlı olmaları sağlanacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu çalışmaları daha somut hale getirebilmek için, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bütün yasal düzenlemeleri ve uluslararası sözleşmeleri esas alarak Üçüncü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’nı hazırlamıştır. 2016 ile 2019 yılları arasına kapsayan Ulusal Eylem Planı’nda iyileştirme hedefleri olarak şu temel alanlar tespit edilmiştir:

 • Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve etkinliğinin arttırılması
 • Toplumda farkındalık yaratma ve anlayış dönüşümünün sağlanması
 • Koruyucu ve önleyici hizmetlerin sunulması ve şiddet gören kadınların korunması
 • Şiddet uygulayanlara yönelik hizmet verilmesi
 • Kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi

İşte Kadın Derneği, gerekli bütün yasal düzenlemeler yapılmış olsa bile, toplumdaki anlayış değişmediği sürece atılacak adımların bir değer taşımayacağını bilmektedir. Ancak kadına karşı şiddet konusuna kararlı yaklaşmak bir zorunluluktur. Bunun için de geniş kapsamlı bir eğitim faaliyeti gerekmektedir. Şiddetin önlenmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na da görev düşmektedir. Daha okul öncesi eğitimden itibaren eğitimin her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı öğrencilerde yerleştirilmelidir.

Yukarıda da belirtildiği gibi kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. Bu konuda yapılan çalışmalar dünya gündeminde de yer almaktadır. Ülkelerin kendi yasalarında ve uluslararası alanda yapılan yasal düzenlemelere rağmen kadına yönelik şiddet hala sürmektedir ve bu durum kadınların güçlenmesi önünde ciddi bir engeldir. Bu kapsamda Avrupa Konseyi tarafından 2011 yılı Mayıs ayında İstanbul´da Kadına Yönelik Şiddetin ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme imzaya açılmıştır. Yukarıda İstanbul Sözleşmesi olarak geçen bu sözleşme, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konusunda uluslararası hukukta yaptırım gücü olan ilk sözleşmedir. Ülkemiz dahil 13 ülke bu sözleşmeyi imzalamıştır.

Sözleşmenin hangi amaçla düzenlendiği şu şekilde açıklanmıştır:

 • Kadına yönelik ve aile içi şiddetin önüne geçmek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak ve şiddete uğrayanları korumak
 • Kadınlara karşı cinsiyet ayrımcılığını sona erdirmek ve bu konuda uluslararası işbirliğini güçlendirmek
 • Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere etkili bir işbirliği sağlamak için kolluk kuvvetlerine destek vermek

İşte Kadın Derneği, bu bağlayıcı ve yaptırım gücü olan sözleşmenin kapsamının bilinmesi, benimsenmesi ve özellikle kadın hukukçular ve kadın kuruluşları tarafından yaygınlaştırılması konusunda etkili olacaktır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede başarılı olmak için bu kararlılığı göstermek gerekmektedir.

cfcu
sivil toplum
ab başkanlığı

© 2022, Tüm hakları saklıdır. İşte Kadın Derneği

İzzettin Çalışlar Cad. No: 44 / 6, Bahçelievler-İstanbul • info@istekadin.org.tr0212 502 42 34

Naature